XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CHO ĐỐI TƯỢNG MIOCEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ VÀ CÁC DỰ BÁO KHAI THÁC

Số 43 [ Tháng 07- Năm 2013]

Tầng Miocen hạ có cấu trúc khá phức tạp và là một trong những thân dầu khai thác chính của mỏ Bạch Hổ. Tuy nhiên, kết quả khai thác tầng Miocen hạ mỏ Bạch Hổ cho thấy vỉa đang trong giai đoạn khai thác cuối cùng, số lượng giếng khai thác đã khoan xong hoàn toàn và độ ngập nước trung bình toàn đối tượng là 71%. Lượng dầu còn lại trong vỉa là rất lớn, do đó cần phải triển khai ngay việc nghiên cứu, áp dụng các phương pháp tối ưu hoá khai thác để tận thu nguồn tài nguyên này. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu mô hình mô phỏng thân dầu Miocen hạ, mỏ Bạch Hổ và phân tích những đặc trưng năng lượng vỉa cũng như tái lập lịch sử khai thác của thân dầu trên. Kết quả này sẽ giúp chúng ta đưa ra các dự báo khai thác cho đối tượng Miocen hạ cho đến hết đời mỏ, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm điều chỉnh và tối ưu hoá quá trình thiết kế, khai thác có hiệu quả đối tượng cát kết Miocen hạ, mỏ Bạch Hổ

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CHO ĐỐI TƯỢNG MIOCEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ VÀ CÁC DỰ BÁO KHAI THÁC

Tạp chí

Số 43

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật