SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ .NET VÀ MÃ NGUỒN MỞ MAPWINDOW GIS ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Việc quản lý dữ liệu về kết quả nghiên cứu tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế và nước dưới đất ở Thừa Thiên Huế là một đòi hỏi cấp thiết cho công tác quản lý, quy hoạch và khai thác các nguồn tài nguyên quý giá của Tỉnh. Xuất phát từ các yêu cầu thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các tài liệu, dữ liệu về tài nguyên khoáng sản đã có, kết hợp với điều tra bổ sung các số liệu địa chất, địa chất thủy văn, sau đó xây dựng phần mềm Quản lý tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng cho yêu cầu quản lý và quy hoạch phát triển bền vững trong tương lai

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ .NET VÀ MÃ NGUỒN MỞ MAPWINDOW GIS ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật