SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÂN CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ TRONG HỢP ĐỒNG PSC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Hiện nay, hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) là phổ biến trên thế giới. Tuy vậy, chính sách phân chia sản phẩm dầu khí trong hợp đồng dầu khí của mỗi quốc gia lại có những khác nhau. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua các điều khoản tài chính có trong hợp đồng PSC ở mỗi quốc gia. Tính hấp dẫn của các dự án dầu khí cũng được thể hiện rõ qua các chính sách trong hợp đồng. Việc nghiên cứu tìm hiểu các chính sách phân chia sản phẩm của các quốc gia sẽ giúp ích nhiều trong việc học hỏi kinh nghiệm xây dựng các chính sách phân chia sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÂN CHIA SẢN PHẨM DẦU KHÍ TRONG HỢP ĐỒNG PSC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật