KIẾN NGHỊ VIỆC XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Đơn giá tiền lương được các doanh nghiệp xây dựng hàng năm để làm căn cứ xác định tổng quỹ lương theo đơn giá trả cho người lao động. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có thể xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương, lợi nhuận hoặc tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ. Với những ưu điểm nhất định mà đa phần các doanh nghiệp hiện nay đều xây dựng đơn giá tiền lương trên 1000 đồng doanh thu. Tuy nhiên việc xây dựng đơn giá tiền lương theo chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu trên cũng có những hạn chế, bất cập. Thông qua bài báo, tác giả đã phân tích để chỉ ra những bất cập của phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương hiện tại và đề xuất phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương mới – xây dựng đơn giá tiền lương trên giá trị gia tăng

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KIẾN NGHỊ VIỆC XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRÊN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật