THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Mô hình Công ty cổ phần trong Tập đoàn kinh tế nhà nước đã được áp dụng và triển khai trong nền kinh tế của nước ta và được coi là mô hình phù hợp với nền kinh tế thị trường. Vấn đề quản lý và năng lực quản lý của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào các Công ty cổ phần (CTCP) luôn là vấn đề được quan tâm và hết sức cần thiết . Bài báo tập trung phân tích thực trạng quản lý vốn nhà nước tại CTCP của Vinacomin, chỉ ra những bất hợp lý và nguyên nhân. Giúp cho các nhà quản lý nhà nước có phương hướng tăng cường quản lý và nâng cao năng lực của người đại diện phần vốn nhà nước để bảo toàn và nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại CTCP trong Vinacomin

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Từ khóa

Kinh tế & Quản trì Kinh Doanh

Bài báo nổi bật