HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ MỎ THAN HÀ LẦM

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Thông gió mỏ đóng một vai trò quan trọng trong khai thác hầm lò, đặc biệt là những mỏ khai thác ở những độ sâu lớn. Mỏ than Hà Lầm là một trong những mỏ khai thác ở độ sâu lớn và đang tiếp tục có xu hướng khai thác xuống sâu hơn nữa, nên vấn đề thông gió cần thiết phải được quan tâm sâu sắc. Bài báo đã phân tích và đánh giá hiện trạng của hệ thống thông gió mỏ than Hà Lầm. Từ đó đề xuất biện pháp cải tạo hệ thống thông gió một cách phù hợp nhất, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho công tác thông gió mỏ

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ MỎ THAN HÀ LẦM

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Từ khóa

Khai thác Mỏ & Xây dựng Công trình ngầm

Bài báo nổi bật