NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA TĂNG THU HỒI DẦU BẰNG BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN (WAG) CHO TẦNG MIOXEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Bơm ép khí nước luân phiên – WAG (Water Alternated Gas) là một phương pháp bơm ép nước luân phiên với khí nhằm giảm độ linh động của khí và tăng hiệu quả gia tăng thu hồi dầu. So với các phương pháp tăng cường thu hồi dầu - EOR (Enhanced Oil Recovery) khác, bơm ép khí là một phương pháp phù hợp với điều kiện của tầng Mioxen, mỏ Bạch Hổ cho giai đoạn tăng cường thu hồi dầu. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng, khi dùng khí bình tách bơm ép đẩy dầu, áp suất trộn lẫn tối thiểu giữa khí và dầu là 350 bar. Kết quả chạy mô phỏng trên CMG cho thấy rằng, để đạt điều kiện trộn lẫn với dầu tại áp suất vỉa hiện tại là 280 bar cần làm giàu khí bơm ép với 40% khí thấp áp hoặc với 17% khí gas hoá lỏng mà lượng khí này đang bị đốt bỏ cần được thu gom. Kết quả thí nghiệm bơm ép WAG trên mẫu hợp phần cho thấy bơm ép WAG mang lại hiệu quả thu hồi dầu lên tới 80.2 % so với 60.5% khi bơm ép nước. Sau khi đã bơm ép nước, áp dụng bơm ép WAG, có thể tận thu thêm được 17.8% lượng dầu ban dầu. Để bơm ép WAG chỉ có thể áp dụng thành công cho tầng Mioxen mỏ Bạch Hổ khi nguồn khí cung cấp cho bơm ép và nguồn khí làm giàu được giải quyết

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA TĂNG THU HỒI DẦU BẰNG BƠM ÉP KHÍ NƯỚC LUÂN PHIÊN (WAG) CHO TẦNG MIOXEN HẠ, MỎ BẠCH HỔ

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật