MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MSU-S TRÊN CƠ SỞ MẦM ZEOLIT TỔNG HỢP TỪ CAO LANH VIỆT NAM, ĐỊNH HƯỚNG CHO QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN BIOMASS

Số 42 [ Tháng 04- Năm 2013]

Trong nghiên cứu này, vật liệu aluminosilicat trên cơ sở mầm zeolit BEA và MFI (MSU-SBEA, MSU-SMFI) đi từ nguồn nguyên liệu cao lanh Việt Nam được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Vật liệu MSU-SBEA, MSU-SMFI có tỉ lệ Si/Al cao, có cấu trúc mao quản trung bình dạng lục lăng trật tự với tường thành đồng nhất, diện tích bề mặt 815m2/g và 945m2/g, kích thước mao quản 3nm và chứa các tâm axit ở các mức độ mạnh, trung bình và yếu. Quá trình nhiệt phân biomass thử hoạt tính xúc tác được thực hiện trên thiết bị phản ứng lớp xúc tác cố định, tại nhiệt độ 500oC

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MSU-S TRÊN CƠ SỞ MẦM ZEOLIT TỔNG HỢP TỪ CAO LANH VIỆT NAM, ĐỊNH HƯỚNG CHO QUÁ TRÌNH NHIỆT PHÂN BIOMASS

Tạp chí

Số 42

Chuyên mục

Từ khóa

Bài báo nổi bật