NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ KHOAN TỚI HIỆU QUẢ KHOAN NGANG THÁO KHÍ MÊTAN Ở MỎ THAN MẠO KHÊ

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các thông số chế độ khoan ngang tới tốc độ cơ học khoan khi khoan đá cát kết và bột kết ở mỏ than Mạo Khê. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các tác giả đã xác định được các thông số chế độ khoan hợp lý khi khoan ngang tháo khí mêtan ở mỏ than Quảng Ninh

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ KHOAN TỚI HIỆU QUẢ KHOAN NGANG THÁO KHÍ MÊTAN Ở MỎ THAN MẠO KHÊ

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật