NHẬN DẠNG HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Quan trắc biến dạng theo truyền thống thường sử dụng máy trắc địa và tổng hợp kết quả đo đạc, sau đó lập biểu đồ biến dạng qua từng thời kỳ quan trắc. Phần xử lý số liệu thường coi trọng thành quả bình sai. Các công cụ tính toán tập trung làm rõ chất lượng phép đo và xử lý các nguồn sai số. Biến dạng trong thực tế chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn lực khác nhau. Việc phân tích và so sánh kết quả đo của máy trắc địa với các nguyên nhân gây biến dạng còn chưa được quan tâm. Các thuật toán ước lượng tối ưu và thống kê vững đã được thế giới nghiên cứu ứng dụng rộng rãi. Mô hình biến dạng được thành lập nhằm phân tích rõ môi trường gây ra biến dạng, đồng thời dự báo xu hướng biến dạng trong tương lai là hướng phát triển của nghiên cứu biến dạng ngày nay. Bài báo đề cập phương pháp nhận dạng hệ thống và phân tích biến dạng sau khi nghiên cứu ứng dụng các mô hình Hồi quy, Chuỗi thời gian, Lọc Kalman, đồng thời tham khảo các thành quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Chrzanowski (Canada), Kuhlmann (Đức), Proszynski (Ba Lan), Welsch (Đức).

Bài báo liên quan
Tác giả
  • ĐINH XUÂN VINH,Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NHẬN DẠNG HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Thông tin Khoa học

Từ khóa

Thông tin Khoa học

Bài báo nổi bật