SO SÁNH KẾT QUẢ NỘI SUY TỌA ĐỘ VỆ TINH TỪ MỘT SỐ TỆP LỊCH CHÍNH XÁC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Bản chất của định vị vệ tinh đó là giải các bài toán giao hội cạnh không gian mà tọa độ vệ tinh trên quỹ đạo vào thời điểm có trị đo đóng vai trò là số liệu gốc. Để tính tọa độ vệ tinh, có thể tính theo lịch vệ tinh quảng bá hoặc lịch vệ tinh chính xác. Tùy theo thời gian lấy lịch vệ tinh chính xác mà ta có thể có 3 loại lịch vệ tinh chính xác khác nhau như Ultra-rapid (igu), Rapid (igr) và Final (igs). Bài báo trình bày kết quả so sánh tọa độ và sai số đồng hồ vệ tinh trong 3 tệp lịch vệ tinh chính xác nêu trên. Tiến hành nội suy tọa độ vệ tinh sử dụng hàm Lagrange cho các thời điểm có trị đo, tiến hành so sánh độ lệch tọa độ và sai số đồng hồ vệ tinh nội suy được; đồng thời so sánh kết quả tọa độ điểm định vị sau khi định vị tuyệt đối sử dụng 3 tệp lịch vệ tinh chính xác nêu trên.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH KẾT QUẢ NỘI SUY TỌA ĐỘ VỆ TINH TỪ MỘT SỐ TỆP LỊCH CHÍNH XÁC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN KẾT QUẢ GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH VỊ TUYỆT ĐỐI

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật