TÍNH TOÁN DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CHO KHU VỰC VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG HỆ SỐ HÀM ĐIỀU HÒA CẦU CHUẨN HÓA ĐẦY ĐỦ CỦA MÔ HÌNH THẾ TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết của việc tính toán dị thường độ cao trên cơ sở sử dụng hệ số hàm điều hòa cầu và áp dụng trong tính toán cho khu vực Việt Nam. Kết quả tính toán với mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008 tới số bậc 2190 được so sánh với kết quả được tính toán và cung cấp bởi Cơ quan Thông tin - Địa không gian Quốc gia Mỹ (NGA) trên 858 điểm phân bố đều trên khu vực Việt Nam với kích thước 2525, bao gồm 39 hàng và 22 cột cho thấy sự đúng đắn của kết quả tính toán với độ lệch lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn đạt được tương ứng là 0,0019m; -0,0010m và 0,0006m. Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008 trên khu vực Việt Nam, kết quả tính toán còn được so sánh với kết quả được xác định từ 816 điểm GPS-Thủy chuẩn phủ trùm lãnh thổ Việt Nam. Số liệu so sánh cho thấy độ lệch tuân theo luật phân bố chuẩn với độ lệch lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn đạt được lần lượt là 1,613m; -0,170m và 0,297m.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TÍNH TOÁN DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CHO KHU VỰC VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG HỆ SỐ HÀM ĐIỀU HÒA CẦU CHUẨN HÓA ĐẦY ĐỦ CỦA MÔ HÌNH THẾ TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật