MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHỒNG PHỦ VÙNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU DANH SÁCH CẠNH LIÊN KẾT KÉP

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Khi giải quyết các bài toán chồng phủ bản đồ, việc khoanh vùng chồng phủ và xác định thuộc tính tổ hợp của hai bản đồ các vùng chuyên đề thường được tiến hành đồng thời khi xác định các giao điểm các cạnh của các bản đồ này. Trong bài báo đã đề xuất một phương pháp khoanh vùng và gán thuộc tính theo một cách tiếp cận khác, được thực hiện sau khi đã có các giao điểm của các cạnh. Để giải quyết vấn đề tác giả đã sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách cạnh liên kết kép để phân tích và xây dựng thuật toán. Các thuật toán và giải pháp được các tác giả xây dựng là không những là một giải pháp để giải quyết bài toán chồng phủ mà còn là cơ sở để xây dựng các chức năng biên tập vùng để hoàn thiện quy trình thành lập bản đồ địa chính trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHỒNG PHỦ VÙNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU DANH SÁCH CẠNH LIÊN KẾT KÉP

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật