ỨNG DỤNG FUZZY_INFERENCE, GUIDE TRONG MATLAB ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH SAI SỐ VÀ GIA CÔNG KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Bài báo đề xuất giải pháp ứng dụng bộ suy luận mờ Fuzzy_Inference trong Matlab để tra cứu và xác định hệ số phân bố student. Dựa trên bảng số liệu và đồ thị thực nghiệm thực hiện xây dựng phần mềm tự động trên cơ sở công cụ Guide trong Matlab để tính toán sai số và gia công kết quả đo lường. Kết quả nghiên cứu thay thế các phương pháp tính toán thủ công trước đây, có thể nhúng và tích hợp vào các hệ thống đo lường tự động trong công nghiệp giúp công việc tính toán và gia công kết quả đo được nhanh chóng, chính xác và tin cậy.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ỨNG DỤNG FUZZY_INFERENCE, GUIDE TRONG MATLAB ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH SAI SỐ VÀ GIA CÔNG KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Cơ điện Mỏ

Từ khóa

Cơ điện Mỏ

Bài báo nổi bật