XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU KHOANH ĐỊNH VÙNG CẤM, VÙNG HẠN CHẾ VÀ VÙNG ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ÁP DỤNG CHO TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số 46 [ Tháng 04- Năm 2014]

Kết quả của việc nghiên cứu thực tế và kết hợp với tổng hợp các tài liệu hiện có trong nước và trên thế giới, có thể đưa ra các chỉ tiêu để khoanh định các vùng cấm, vùng hạn chế và vùng được phép khai thác nước dưới đất như sau: (1) Chỉ tiêu về chất lượng nước dưới đất; (2) Chỉ tiêu về trữ lượng nước dưới đất; (3) Chỉ tiêu về đảm bảo an toàn cho xã hội và môi trường; (4) Chỉ tiêu về khả năng xây dựng,hoạt động của các công trình khai thác nước dưới đất. Dựa vào các chỉ tiêu trên, nghiên cứu này đã khoanh được các vùng khai thác nước dưới đất cho tầng chứa nước Pleistocen TP. Hà Nội, trong đó vùng cấm khai thác nước dưới đất có diện tích khoảng 326,72km2, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất có diện tích khoảng 2545,3km2 và vùng được phép khai thác nước dưới đất chiếm diện tích khoảng 525km2. Kết quả này đã được TP. Hà Nội ghi nhận và công bố áp dụng.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU KHOANH ĐỊNH VÙNG CẤM, VÙNG HẠN CHẾ VÀ VÙNG ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ÁP DỤNG CHO TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tạp chí

Số 46

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật