SO SÁNH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO GPS BẰNG CÁC PHẦN MỀM ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Chất lượng của mạng lưới trắc địa khi xây dựng bằng công nghệ GPS nhận được từ báo cáo kết quả tính toán sau bình sai thường có độ chính xác rất cao. Nhưng nhiều khi sử dụng cùng một số liệu đo đưa vào bình sai theo các phần mềm khác nhau, thì các phần mềm này đưa ra kết quả tọa độ phẳng có sự chênh khác nhau 1cm đến 2cm. Vậy, khi xây dựng các mạng lưới phục vụ cho công trình thi công xây dựng có độ chính xác cao cần phải lựa chọn phần mềm xử lý số liệu thích hợp.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO GPS BẰNG CÁC PHẦN MỀM ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật