XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT CỦA CÁC VẾT QUÉT ĐO CAO VỆ TINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Trong đo cao vệ tinh, các vết quét được chia thành các vết quét thăng và vết quét giáng. Vị trí giao cắt của các vết quét và chênh lệch độ cao mặt biển tại các điểm giao cắt là số liệu quan trọng phục vụ xử lý số liệu đo cao vệ tinh. Việc xác định vị trí điểm giao cắt được chia thành hai bước: bước 1 xác định vị trí gần đúng, bước 2 xác định vị trí chính xác. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện trên Biển Đông với số liệu đo cao vệ tinh chu kỳ thứ 91 của vệ tinh ENVISAT.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT CỦA CÁC VẾT QUÉT ĐO CAO VỆ TINH TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật