THIẾT KẾ MÔ HÌNH, CHỨC NĂNG CHO CÁC HỆ THỐNG WEB ATLAS HÀNH CHÍNH

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Công tác thiết kế, xây dựng Web Atlas đã và đang được chú trọng phát triển, tuy nhiên hầu hết các Web Atlas hiện nay vẫn còn nghèo nàn về các công cụ, chức năng phân tích và hỗ trợ cho công tác quản lý. Đặc biệt với các hệ thống Web Atlas hành chính thì việc xây dựng mô hình quản lý các danh sách đơn vị hành chính kết hợp với menu các bản đồ của Atlas là một vấn đề quan trọng và cần thiết. Hơn nữa, việc triển khai xây dựng các ứng dụng của Web Atlas hành chính trong công tác hỗ trợ ra quyết định ngày càng có vai trò quan trọng khi mà các Web Atlas được phát triển trên cơ sở kết hợp các công nghệ Bản đồ, GIS với công nghệ thông tin, công nghệ đa phương tiện. Bài báo giới thiệu kết quả của quá trình nghiên cứu thiết kế mô hình và các chức năng trong các hệ thống Web Atlas hành chính đồng thời thực nghiệm thành lập Web Atlas hành chính tỉnh Lào Cai.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THIẾT KẾ MÔ HÌNH, CHỨC NĂNG CHO CÁC HỆ THỐNG WEB ATLAS HÀNH CHÍNH

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật