XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TÍNH ĐỘ LÚN BỀ MẶT ĐỊA HÌNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH KHAI THÁC HẦM LÒ THEO PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO KEINHORST

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Bài báo giới thiệu phương pháp dự báo dịch chuyển biến dạng Keinhorst, đây là phương pháp đơn giản, dễ tính toán. Tuy nhiên việc tính toán bằng phương pháp ước lượng trên lưới đồ giải đến nay không còn phù hợp. Vì vậy các tác giả đề xuất thuật toán cho phép tự động hóa xác định tỷ lệ diện tích ảnh hưởng theo phương pháp này và trên cơ sở đó xây dựng module chương trình tính toán dự báo. Kết quả thực nghiệm cho phép khẳng định thuật toán đề xuất là chính xác. Thuật toán này có thể được áp dụng cho các phương pháp dự báo khác như Sauer, Bals, Beyer, Sann.

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TÍNH ĐỘ LÚN BỀ MẶT ĐỊA HÌNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH KHAI THÁC HẦM LÒ THEO PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO KEINHORST

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật