PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH LƯỚI CƠ SỞ QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THEO THUẬT TOÁN BÌNH SAI HIỆU TRỊ ĐO

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Để phân tích, đánh giá chính xác mức độ chuyển dịch biến dạng của công trình thì nhiệm vụ phân tích độ ổn định của hệ thống các điểm mốc cơ sở là công việc rất cần thiết và quan trọng. Tính chính xác của việc đánh giá độ ổn định các điểm mốc cơ sở có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả quan trắc cũng như tính chính xác mức độ biến dạng của công trình. Bài báo có nội dung đề xuất phương pháp phân tích độ ổn định hệ thống điểm mốc trong mạng lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích lý thuyết đã xây dựng hệ thống thuật toán và quy trình xử lý số liệu phù hợp. Tính đúng đắn của các đề xuất nêu ra đã được kiểm chứng thông qua ví dụ thực nghiệm.

Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH LƯỚI CƠ SỞ QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH NGANG CÔNG TRÌNH THEO THUẬT TOÁN BÌNH SAI HIỆU TRỊ ĐO

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật