QUAN HỆ GIỮA ĐỘ THẤM TƯƠNG ĐỐI VỚI SỐ LIỆU KHAI THÁC CỦA CÁC GIẾNG TRONG THÂN DẦU TẦNG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ BẠCH HỔ

Số 45 [ Tháng 01- Năm 2014]

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu độ thấm tương đối của các pha dầu-nước qua số liệu thực tế của các giếng đang khai thác dầu trong đối tượng đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ. Bằng cách xây dựng các công thức thực nghiệm biểu diễn mối quan hệ giữa độ bão hòa của các pha, độ thấm tương đối của các pha đã được xác định. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự biến thiên đường cong thấm tương đối chủ yếu có dạng tuyến tính trong hầu hết các giếng ngập nước. Kết quả này sẽ là cơ sở để xây dựng các đường cong thấm tương đối cho các pha dầu-nước trong mô hình tính toán chỉ số công nghệ khai thác, nhằm nâng cao thu hồi trong đá móng mỏ Bạch Hổ.

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • (), ,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

QUAN HỆ GIỮA ĐỘ THẤM TƯƠNG ĐỐI VỚI SỐ LIỆU KHAI THÁC CỦA CÁC GIẾNG TRONG THÂN DẦU TẦNG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ BẠCH HỔ

Tạp chí

Số 45

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật