LÔGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

[ Tháng - Năm ]

Nhiều đối tượng không gian thường không có các ranh giới rõ ràng. Trong phân tích không gian, ta cũng thường dùng các khái niệm như “dốc vừa phải”, “rất gần”,...; đây là những khái niệm không rõ ràng hay không chắc chắn, còn gọi là các khái niệm mờ. Vì vậy, việc biểu diễn các đối tượng không gian có ranh giới không rõ ràng và phân tích không gian với những khái niệm như trên trong hệ thông tin địa lý (GIS) dựa trên lý thuyết tập hợp kinh điển là không còn phù hợp. Lôgic mờ là công cụ quan trọng và được sử dụng rộng rãi nhất để mô hình hóa tính mờ. Bài báo này giới thiệu các nguyên lý cơ bản của lôgic mờ và ứng dụng của nó trong biểu diễn các ranh giới không rõ ràng và phân tích không gian trong GIS

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Zadeh, L.A(1998), Fuzzy logic,
  • Zadeh, L.A(1965), Fuzzy sets,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

LÔGIC MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Tạp chí

Chuyên mục

Công nghệ Thông tin

Từ khóa

Công nghệ Thông tin

Bài báo nổi bật