BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO HỖN HỢP MẶT ĐẤT VÀ GPS ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TRUY HỒI

[ Tháng - Năm ]

Bài báo đề cập vấn đề ứng dụng công thức truy hồi vào bài toán bình sai lưới tự do hỗn hợp mặt đất và GPS.Bình sai lưới có bổ sung thêm trị đo nên sử dụng công tức truy hồi sẽ giảm được khối lượng tính toán.Hơn thế nữa, bình sai lưới tự do mặt đất và GPS cònh tăng độ chính xác của lưới và phát hiện sai số số liệu gốc của các điểm khống chế toạ độ

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • GS.TSKH.Hoàng Ngọc Hà(2006), Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật , Hà Nội
  • GS.TSKH.Hoàng Ngọc Hà, TS.Trương Quang Hiếu(2009), Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội
  • GS.TSKH.Phạm Hoàng Lân(1997), Bài giảng cao học công nghệ GPS, Trường đại học Mỏ-Địa chất , Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO HỖN HỢP MẶT ĐẤT VÀ GPS ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TRUY HỒI

Tạp chí

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật