THUẬT TOÁN TÍNH CẠNH SỬ DỤNG CÁC TRỊ ĐO KHOẢNG CÁCH GIẢ THEO MÃ

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Mỗi máy thu GPS đều có khả năng cung cấp một số loại trị đo khác nhau như trị đo khoảng cách giả theo mã, trị đo khoảng cách giả theo pha sóng tải… Một số bài toán định vị trong công nghệ GPS (hay GNSS) thường được lấy tên theo tên của loại trị đo tương ứng được sử dụng để giải bài toán đó. Bài báo giới thiệu hệ thống công thức và kết quả tính cạnh (Baseline) từ các trị đo khoảng cách giả theo mã C/A được đo bằng máy Hiper Ga, Gb đã được chuyển đổi về dữ liệu định dạng RINEX. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả xử lý cạnh sử dụng phần mềm GPSurvey 2.35 là một phần mềm được công nhận ở Việt Nam. Qua kết quả so sánh cho thấy, độ lệch các thành phần tọa độ tính được ở đây lệch vài cm so với lời giải fixed (cố định) khi tính bằng phần mềm GPSurvey 2.35. Qua đây, các tác giả cũng kiến nghị về việc nghiên cứu việc tính cạnh sử dụng các trị đo pha sóng tải góp phần làm chủ công nghệ ở Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh(2009), Bài giảng Công nghệ GPS (dành cho bậc Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Đặng Nam Chinh, Nguyễn Gia Trọng(2006), So sánh quỹ đạo vệ tinh GPS xác định theo lịch quảng bá và lịch chính xác, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất
  • Đặng Nam Chinh, Nguyễn Gia Trọng(2010), Ảnh hưởng khúc xạ tầng đối lưu đến kết quả định vị bằng khoảng cách giả, Tạp chí Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

THUẬT TOÁN TÍNH CẠNH SỬ DỤNG CÁC TRỊ ĐO KHOẢNG CÁCH GIẢ THEO MÃ

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật