SỰ CẦN THIẾT SỬ DỤNG CÁC THAM SỐ TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ KHI XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 Ở VIỆT NAM

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Phần mềm xử lý số liệu GPS Trimble Total Control có khả năng cài đặt các tham số tính chuyển từ hệ tọa độ quốc tế WGS-84 sang hệ tọa độ địa phương từ đó sử dụng các tham số này để thực hiện tính chuyển tọa độ sang hệ tọa độ địa phương đã được lựa chọn. Bài báo tiến hành so sánh kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm Trimble Total Control trong trường hợp có và không sử dụng các tham số tính chuyển tọa độ từ hệ tọa độ quốc tế WGS-84 sang hệ tọa độ quốc gia VN-2000 mạng lưới GPS trên khu thực tập Trắc địa cao cấp tại Lạng Sơn

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SỰ CẦN THIẾT SỬ DỤNG CÁC THAM SỐ TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ KHI XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 Ở VIỆT NAM

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật