XÂY DỰNG LƯỚI GNSS THƯỜNG TRỰC TẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN ĐỊA KIẾN TẠO

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Hiện nay nước ta đang xúc tiến việc xây dựng mạng lưới GNSS thường trực trên toàn lãnh thổ. Đây là một dự án đa chức năng và đa mục tiêu, liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học.Bài báo trình bày trước hết những căn cứ Địa kiến tạo trong việc lựa chọn bố trí các trạm của lưới GNSS, tiếp đến khái quát một sơ đồ các khối kiến tạo lớn lãnh thổ Việt Nam và cuối cùng giới thiệu một sơ đồ lưới các trạm GNSS cơ sở

Bài báo liên quan
Tác giả
  • TRẦN ĐÌNH TÔ,Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • PHẠM VĂN HÙNG,Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tài liệu tham khảo
  • Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam(2011), Quy hoach mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam,
  • Brendan J. Meade and Bradford H. Hager(2005), Block models of crustal motion in southern California constrained by GPS measurements, Journal of Geophysical Research
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG LƯỚI GNSS THƯỜNG TRỰC TẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN ĐỊA KIẾN TẠO

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật