TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ GIỮA CÁC KHUNG QUY CHIẾU TRÁI ĐẤT QUỐC TẾ

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Khung quy chiếu Trái đất quốc tế ITRF (International Terrestrial Reference Frame) được định nghĩa như là sự một sự hiện thực hóa của hệ thống quy chiếu Trái đất quốc tế ITRS (International Terrestrial Reference System) được xác định về gốc, các trục định hướng, tỷ lệ và sự phát triển của nó theo thời gian [2]. Yếu tố thời gian là một đặc điểm rất cơ bản trong khung quy chiếu Trái đất quốc tế. Bài báo trình bày về cơ sở lý thuyết, các công thức cơ bản và phương pháp tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu Trái đất quốc tế. Tọa độ một số điểm GNSS từ các ITRF tại thời điểm khác nhau đã được chuyển đổi thành công sang ITRF08 tại một thời điểm

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân, PGS.TS. Đặng Nam Chinh, TS. Dương Vân Phong, TS. Vũ Văn Trí(2012), Trắc địa cao cấp đại cương, NXB Khoa học và kỹ thuật
Thông tin bài báo

Tiêu đề

TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ GIỮA CÁC KHUNG QUY CHIẾU TRÁI ĐẤT QUỐC TẾ

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật