XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH BẰNG CÁCH MÔ PHỎNG ĐA THỨC BẬC HAI

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Bài báo trình bày phương pháp xác định vị trí điểm giao cắt bằng cách mô phỏng đa thức bậc hai. Theo phương pháp này các cung thăng và cung giáng trong đo cao vệ tinh được mô phỏng bằng đa thức bậc hai. Vị trí gần đúng của điểm giao cắt là nghiệm của hệ hai phương trình bậc hai mô phỏng cung thăng và cung giáng. Vị trí chính xác của điểm giao cắt được xác định dựa vào 4 điểm lân cận của nó. Các tính toán thực nghiệm được thực hiện trên Biển Đông với số liệu đo cao vệ tinh chu kỳ thứ 81 của vệ tinh ENVISAT

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • AVISO(2010), DT CorSSH and DT SLA Product Handbook, Toulouse – France
  • Neiman. Y. M, Nguyễn Văn Sáng(2011), Xác định dị thường trọng lực trên vùng biển Việt Nam bằng số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT, Tạp chí Trắc địa và ảnh hàng không, № 5, Matxcova
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐIỂM GIAO CẮT TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO CAO VỆ TINH BẰNG CÁCH MÔ PHỎNG ĐA THỨC BẬC HAI

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật