ĐÁNH GIÁ KHOẢNG DỊCH CHUYỂN CỦA MẶT QUASIGEOID CỤC BỘ SO VỚI MẶT QUASIGEOID TOÀN CẦU TẠI TRẠM NGHIỆM TRIỀU HÒN DẤU

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Dựa trên cơ sở khái quát công thức Bruns và sử dụng số liệu đo cao GPS tại hơn 800 điểm phân bố đồng đều trên lãnh thổ Việt nam cùng một số mô hình mới nhất của trọng trường Trái đất đã xác định được khoảng dịch chuyển của mặt quasigeoid cục bộ đi qua trạm nghiệm triều Hòn Dấu so với mặt quasigeoid toàn cầu. Đại lượng này được đánh giá bằng xấp xỉ 0,4 m và có sai số cùng cỡ với nhiều khu vực khác nhau trên thế giới là 0,2 m

Bài báo liên quan
Tác giả
  • PHẠM HOÀNG LÂN,Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • NEYMAN YU. M,Trường Đại học Tổng hợp quốcgia Trắc địa và Bản đồ
  • SUGAIPOVA L. S,Trường Đại học Tổng hợp quốcgia Trắc địa và Bản đồ
Tài liệu tham khảo
  • Neyman Yu.M., Phạm Hoàng Lân(2010), Quasi-geoid cục bộ của lãnh thổ tách biệt. Tạp chí “Tin tức Các trường đại học”, Trắc địa và đo vẽ ảnh hàng không, Trường Đại học tổng hợp quốc gia trắc địa và bản đồ Matxcơva, LB Nga, số 5 -2010 (tiếng Nga)
  • Phạm Hoàng Lân(2010), Kết nối độ cao chuẩn xác định từ đo cao thuỷ chuẩn truyền thống và từ đo cao GPS, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Viện Khoa học và công nghệ Việt nam, Hà Nội, số 2, (T32)/2010
Thông tin bài báo

Tiêu đề

ĐÁNH GIÁ KHOẢNG DỊCH CHUYỂN CỦA MẶT QUASIGEOID CỤC BỘ SO VỚI MẶT QUASIGEOID TOÀN CẦU TẠI TRẠM NGHIỆM TRIỀU HÒN DẤU

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Khoa học Ứng dụng

Từ khóa

Khoa học Ứng dụng

Bài báo nổi bật