KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LƯỚI GPS CẠNH NGẮN BẰNG CÁC TRỊ ĐO BỔ SUNG

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Kiểm tra chất lượng lưới là điều bắt buộc trong quy trình xây dựng lưới bằng công nghệ GPS. Bài báo đưa ra một phương pháp để kiểm tra độ tin cậy của lưới GPS sử dụng các trị đo bổ sung là các khoảng cách ngang được đo bằng máy toàn đạc điện tử dựa trên cơ sở lý thuyết quy chuyển trị đo khoảng cách. Sau khi kiểm tra, đánh giá chất lượng lưới, các trị đo bổ sung được sử dụng để bình sai kết hợp với các trị đo GPS (chỉ những trị đo đảm bảo độ tin cậy) để nâng cao độ chính xác lưới

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Thái Chinh(), Bài giảng Trắc địa mặt cầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Đặng Nam Chinh, Nguyễn Thanh Hà(2009), Phân tích sai số lưới GPS cạnh ngắn có các trị đo chiều dài bằng toàn đạc điện tử, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 27/ 7-2009
  • Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Ngọc, Nguyễn Danh Tài(2011), Phương pháp kiểm tra, nâng cao độ chính xác lưới GPS cạnh ngắn bằng máy toàn đạc điện tử, Báo cáo Hội nghị KHSV lần thứ 24, 5/2011
Thông tin bài báo

Tiêu đề

KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY LƯỚI GPS CẠNH NGẮN BẰNG CÁC TRỊ ĐO BỔ SUNG

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật