XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Số 41 [ Tháng 01- Năm 2013]

Để sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời x,y,z (hay N,E,U) một cách hợp lý cần xem xét mức độ biến dạng chiều dài và biến dạng góc ngang khi biểu diễn chúng từ mặt Ellipsoid quy chiếu lên mặt phẳng nằm ngang của hệ địa diện chân trời địa phương. Bài báo giới thiệu phương pháp xác định phạm vi khả dụng của hệ địa diện địa phương sử dụng cho công tác trắc địa công trình và đề xuất công thức tính số cải chính biến dạng góc ngang

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đặng Nam Chinh, Trần Đình Trọng(2010), Bình sai lưới GPS trong hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng. Viện KHCNXD, Bộ xây dựng- số 2/2010
  • Brônstein Xêmenđiaep(1974), Sổ tay toán học dành cho các kỹ sư và học viên trường cao đẳng kỹ thuật (Trần Hùng Thao dịch ,
  • Slawomir Celimer, Zofia Rzepecka(2008), Common adjustment of GPS baselines with classical measurements, Olstyn University of Warmia and Mazury, Institute of Geodesy
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN SỬ DỤNG HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA DIỆN CHÂN TRỜI ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Tạp chí

Số 41

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật