NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ LƯỚI GPS VỀ HỆ TỌA ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Nội dung của bài báo trình bày phương pháp và thuật toán tính chuyển toạ độ lưới GPS về hệ toạ độ thi công cho các công trình dạng tuyến có chiều dài lớn. Phương pháp tính chuyển nhằm đảm bảo độ chính xác bố trí thi công xây dựng công trình. Kết quả tính toán thực nghiệm tính chuyển toạ độ lưới GPS ứng dụng cho loại công trình dạng tuyến ở Việt Nam

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Trần Viết Tuấn(2005), Nghiên cứu phương pháp tính chuyển toạ độ các điểm đo GPS về hệ toạ độ thi công công trình, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, (11), Hà Nội
  • Trần Viết Tuấn(2005), Nghiên cứu nâng cao độ chính xác thành lập lưới GPS trong trắc địa công trình, Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp bộ mã số B2005-36-75, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU MỘT GIẢI PHÁP TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ LƯỚI GPS VỀ HỆ TỌA ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật