QUY LUẬT PHÂN BỐ, TIỀN ĐỀ VÀ DẤU HIỆU TÌM KIẾM QUẶNG HÓA VERMICULIT Ở ĐỚI SÔNG HỒNG VÀ ĐỚI PHAN SI PAN

Số 40 [ Tháng 10- Năm 2012]

Vermiculit ở đới Sông Hồng và đới Phan Si Pan có nguồn gốc phong hoá. Đá gốc tạo vỏ phong hóa chứa vermiculit là các đá biến chất giàu biotit Mg - Fe, chúng đều là sản phẩm biến chất từ đá mafic, siêu mafic trong các mảnh vỏ lục địa cổ hình thành vào Proterozoi.Trong vùng nghiên cứu có ba kiểu mỏ vermiculit có triển vọng:1) Kiểu mỏ vermiculit - hydrobiotit phong hoá từ đá gneis biotit hornblend, đá phiến biotit hornblend; 2) Kiểu mỏ vermiculit - hydrobiotit phong hoá từ đá gneis amphibol, amphibolit biotit hoá trong phức hệ đá gneis - amphibolit bị migmatit hoá; 3) Kiểu mỏ vermiculit - hydrobiotit phong hoá từ các đá gneis amphibol, amphibolit biotit hoá trong phức hệ đá gneis - amphibolit bị xuyên cắt bởi các xâm nhập granit, pegmatit giàu felspat kali. Cả 3 kiểu mỏ có tiền đề tìm kiếm chung là: tiền đề thạch-kiến tạo; tiền đề cấu tạo-kiến trúc; tiền đề địa mạo; tiền đề vỏ phong hóa. Ngoài ra mỗi kiểu mỏ lại có các tiền đề tìm kiếm riêng. Có 2 nhóm dấu hiệu tìm kiếm vermiculit trong vùng nghiên cứu là: Nhóm dấu hiệu trực tiếp- gồm các điểm lộ quặng và biểu hiện quặng vermiculit trong vỏ phong hóa, vermiculit có màu nâu vàng cánh gián, vàng nhạt, xanh lục, trắng phớt vàng, xanh ngọc..; Nhóm các dấu hiệu gián tiếp gồm: các tảng lăn chứa vermiculit, các biểu hiện vermiculit trong sườn tích hoặc trong sản phẩm phong hoá màu nâu đậm,các đới đá biến chất trao đổi hoặc biến chất tiếp xúc trao đổi giàu biotit, các diện tích lộ đá gneis biotit hornblend, đá phiến biotit hornblend, các diện tích lộ đá gneis amphybol, amphybolit đi kèm migmatit

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Dovjikov A.E và nnk(1965), Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam tỷ lệ 1/500.000, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất, Hà Nội
  • Dư¬ơng Đức Kiêm và nnk(2002), Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Bắc Bộ, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất, Hà Nội
  • Dư¬ơng Đức Kiêm và nnk(2002), Phân loại các thành hệ quặng ở Bắc Bộ Việt Nam theo các bối cảnh kiến tạo, Địa chất và Khoáng sản, tập (8)
Thông tin bài báo

Tiêu đề

QUY LUẬT PHÂN BỐ, TIỀN ĐỀ VÀ DẤU HIỆU TÌM KIẾM QUẶNG HÓA VERMICULIT Ở ĐỚI SÔNG HỒNG VÀ ĐỚI PHAN SI PAN

Tạp chí

Số 40

Chuyên mục

Địa chất - Khoáng sản

Từ khóa

Địa chất - Khoáng sản

Bài báo nổi bật