NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU TẠI KHU VỰC NAM MỎ RỒNG

[ Tháng - Năm ]

Khả năng vận chuyển của tuyến đường ống thay đổi theo thời gian được xác định dựa trên nhiều yếu tố như tính chất hóa - lý của dầu thô, mối quan hệ giữa cột áp và lưu lượng của hệ thống bơm vận chuyển và đường ống. Trong bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp hạ điểm đông đặc của dầu tại khu vực Nam mỏ Rồng và giải pháp cải thiện hệ số tăng khả năng vận chuyển của tuyến đường ống tại khu vực này

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Đinh Ngọc Ái(), Thuỷ lực và Máy thuỷ lực,
  • Lê Xuân Lân(), Thu gom - Xử lý Dầu - Khí - Nước, Đại học Mỏ - Địa chất
  • Phùng Đình Thực(2001), Xử lý và vận chuyển dầu mỏ, Nxb ĐHQG TP HCM
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU TẠI KHU VỰC NAM MỎ RỒNG

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật