NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ KHOAN TỚI HIỆU QUẢ KHOAN NGANG THÁO KHÍ MÊTAN Ở MỎ THAN MẠO KHÊ

[ Tháng - Năm ]

Trong phạm vi bài báo, các tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các thông số chế độ khoan ngang tới tốc độ cơ học khoan khi khoan đá cát kết và bột kết ở mỏ than Mạo Khê. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, các tác giả đã xác định được các thông số chế độ khoan hợp lý khi khoan ngang tháo khí mêtan ở mỏ than Quảng Ninh

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Xuân Thảo và nnk(2004), Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ: Nghiên cứu lựa chọn đồng bộ thiết bị và xây dựng qui trình khoan thăm dò và tháo nước phù hợp trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh , Viện KHCN Mỏ
  • Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Trần Tuân, Trần Đình Kiên, Võ Trọng Hùng và nnk(2009), Nghiên cứu áp dụng công nghệ khoan ngang tiến trước để nâng cao hiệu quả và độ an toàn khai thác trong các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, Báo cáo tại Hội nghị cơ học toàn quốc kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm tạp chí Cơ học
  • Башкатов Д.Н(1985), Планирование эксперимента в разведочном бурении – М. Недра,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ KHOAN TỚI HIỆU QUẢ KHOAN NGANG THÁO KHÍ MÊTAN Ở MỎ THAN MẠO KHÊ

Tạp chí

Chuyên mục

Dầu khí

Từ khóa

Dầu khí

Bài báo nổi bật