SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI DỰA VÀO ĐIỂM ẢNH VÀ PHÂN LOẠI ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHIẾT XUẤT THÔNG TIN LỚP PHỦ BỀ MẶT TỪ ẢNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Việc chiết xuất thông tin lớp phủ bề mặt thường được sử dụng trong phương pháp phân loại thống kê, phương pháp này mang lại kết quả đáng tin cậy đối với ảnh độ phân từ giải thấp đến trung bình.Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều hạn chế trong khi phân loại với ảnh có độ phân giải cao. Để khắc phục hạn chế đó, phương pháp phân loại hướng đối tượng ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Mục tiêu của bài báo này là so sánh ưu và nhược điểm giữa phương pháp thống kê và phương pháp định hướng đối tượng trong phân loại ảnh viễn thám với độ phân giải siêu cao

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Brandt Tso, Paul Mather(2009), Classification Methods For Remotely Sensed Data, Taylor & Francis Group, LLC
  • Definiens(2007), Definiens Imaging Developer,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI DỰA VÀO ĐIỂM ẢNH VÀ PHÂN LOẠI ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHIẾT XUẤT THÔNG TIN LỚP PHỦ BỀ MẶT TỪ ẢNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật