SO SÁNH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI QUAN TRẮC DỊCH ĐỘNG BỜ MỎ THEO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 1 TẦN SỐ VÀ 2 TẦN SỐ

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Khi xây dựng lưới cạnh ngắn sử dụng công nghệ định vị toàn cầu (GNSS) thông thường sử dụng loại máy thu 1 tần số. Trong điều kiện đo đạc rất khó khăn trong các khai trường mỏ thì chất lượng của lưới được đo bằng máy thu 1 tần số và máy thu 2 tần số khác nhau như thế nào? Bài báo đưa ra kết quả so sánh khi xử lý số liệu đo thực nghiệm lưới dịch động bờ mỏ Cọc Sáu sử dụng các trị đo trên tần số L1 và các trị đo trên cả hai tần số L1 và L2

Bài báo liên quan
Tác giả
Thông tin bài báo

Tiêu đề

SO SÁNH KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI QUAN TRẮC DỊCH ĐỘNG BỜ MỎ THEO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 1 TẦN SỐ VÀ 2 TẦN SỐ

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật