MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN DẠNG BỀ MẶT PHÂN LỚP TRÊN BÃI THẢI CHÍNH BẮC – MỎ THAN NÚI BÉO

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Công tác quan trắc dịch chuyển và biến dạng đất đá là vấn đề được các mỏ đặc biệt quan tâm nhằm tìm ra quy luật dịch chuyển và biến dạng để có thể sớm đưa ra những dự báo phòng ngừa nguy cơ tai biến trượt lở có thể xảy ra. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu dịch chuyển và biến dạng đất đá ở khu vực thí nghiệm đổ thải phân lớp thuộc bãi thải Chính Bắc - mỏ than Núi Béo

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha(2000), Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ(1999), Xác định quy luật dịch chuyển và tính chất biến dạng bãi thải làm cơ sở phục hồi và cải tạo môi trường, Tuyển tập các công trình NCKH Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ(2002), Quá trình dịch chuyển đất đá và biến dạng bãi thải, Tuyển tập các công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIẾN DẠNG BỀ MẶT PHÂN LỚP TRÊN BÃI THẢI CHÍNH BẮC – MỎ THAN NÚI BÉO

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật