XÁC ĐỊNH TÂM VÀ TRỤC GIẾNG PHỤC VỤ ĐO BIẾN DẠNG GIẾNG ĐỨNG VÀ KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRANG BỊ LÒNG GIẾNG

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Trong quá trình thi công và vận hành giếng đứng, công tác đo đạc kiểm tra độ biến dạng giếng và các yếu tố hình học trang bị trong lòng giếng là hết sức quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện những sai sót bảo đảm cho giếng đứng thi công và vận hành hiệu quả và an toàn. Quá trình đo đạc kiểm tra độ biến dạng và các yếu tố hình học của giếng đứng cần phải dựa vào trục giếng và tâm giếng. Việc bố trí tâm giếng và trục giếng trên miệng giệng, hoặc xác định vị trí tâm giếng và trục giếng trong lòng giếng đòi hỏi phải tiến hành theo đúng quy trình bảo đảm chính xác và an toàn. Bài báo giới thiệu các phương pháp xác định vị trí tâm giếng và trục giếng phục vụ nghiên cứu biến dạng giếng và các yếu tố hình học trong giếng đứng

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy(1989), Trắc địa mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ(2002), Trắc địa mỏ, NXB Xây dựng, Hà Nội
  • Milewski(2001), Geodezja Gornicza,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÁC ĐỊNH TÂM VÀ TRỤC GIẾNG PHỤC VỤ ĐO BIẾN DẠNG GIẾNG ĐỨNG VÀ KIỂM TRA CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRANG BỊ LÒNG GIẾNG

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật