MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CHUYỀN TỌA ĐỘ VÀ PHƯƠNG VỊ QUA HAI GIẾNG ĐỨNG

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Đo định hướng chuyền tọa độ và phương vị xuống hầm lò là nội dung quan trọng của trắc địa mỏ. Tùy thuộc vào hệ thống và số lượng giếng đứng mà lựa chọn phướng pháp đo chuyền tọa độ và phương vị hợp lý. Phương pháp định hướng qua hai giếng thể hiện nhiều ưu điểm. Cần phải phân tích độ chính xác để ước tính các chỉ tiêu kỹ thuật đo đạc hợp lý. Bài báo đề xuất phương pháp phân tích sai số khi đo định hướng qua hai giếng đứng, có thể ứng dụng trong điều kiện thực tế công tác trắc địa mỏ của Việt Nam hiện nay

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy(1989), Trắc địa mỏ, NXB GTVT, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ(2002), Trắc địa mỏ, NXB Xây dựng, Hà Nội
  • M.Milewski(2001), Geodezja Gornicza,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CHUYỀN TỌA ĐỘ VÀ PHƯƠNG VỊ QUA HAI GIẾNG ĐỨNG

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật