NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT ĐẶC BIỆT BỂ THAN QUẢNG NINH

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu dịch chuyển và biến dạng đất đá do ảnh hưởng của điều kiện địa chất, chiều sâu khai thác và công nghệ khai thác, nhưng chưa có kết quả nghiên cứu chi tiết mối quan hệ giữa các yếu tố trên. Từ kết quả quan trắc thực địa, các điều kiện địa chất vỉa bể than Quảng Ninh, bài báo này giới thiệu một số phương pháp tính dịch chuyển và biến dạng đất đá cũng như mối quan hệ ảnh hưởng của các yếu tố địa chất, khai thác đến quá trình dịch chuyển

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bộ công nghiệp than Liên Xô (cũ)(1981), Quy phạm bảo vệ các công trình do ảnh hưởng của khai thác mỏ hầm lò, NXB Nhedra, Mat-xcơ-va
  • Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha(2000), Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội
  • Viện Khoa học Công nghệ Mỏ(2005), Báo cáo kết quả quan trắc trên bề mặt địa hình vỉa I (12) mỏ than Mông Dương, Mạo Khê, Nam Mẫu, Hà Nội,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT ĐẶC BIỆT BỂ THAN QUẢNG NINH

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật