DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là yêu cầu pháp lý đối với các quy hoạch khai thác khoáng sản. Một trong những nội dung chính của ĐMC là dự báo tác động của quy hoạch đối với các thành phần tài nguyên và môi trường trong trường hợp dự án được thực hiện theo không gian và thời gian. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính tác động của các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, cung cấp các thông tin nhằm dự báo chính xác các tác động của quy hoạch khai thác khoáng sản đối với môi trường hướng tới sự điều chỉnh quy hoạch hợp lý, bảo đảm các chỉ tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp mỏ

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha(2000), Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, NXB GTVT Hà Nội
  • Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản(2010), Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội
  • Vũ Thị Hằng(2011), Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS trong đánh giá môi trường chiến lược các dự án quy hoạch khai thác khoáng sản, NXB Văn hóa-Thông tin, Nha Trang
Thông tin bài báo

Tiêu đề

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật