NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC BÃI THẢI MỎ LỘ THIÊN DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI SINH

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

Bên cạnh lợi ích kinh tế, hoạt động khai thác than là ngành công nghiệp tác động mạnh mẽ đến các thành phần tài nguyên và môi trường. Dưới ảnh hưởng của thời tiết cực đoan do quá trình biến đổi khí hậu, các hình thái địa hình nhân sinh như bãi thải, moong khai thác v.v.. đang ngày càng tác động mạnh mẽ tới môi trường sống và làm việc của cư dân các khu vực có công nghiệp mỏ phát triển. Các tai biến môi trường từ nguyên nhân bãi thải đã và đang là đề tài quan tâm của xã hội và của nhiều nghiên cứu. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố ngoại sinh đối với sự ổn định của sườn dốc bãi thải từ thực nghiệm trên bãi thải Nam Cọc Sáu - Đèo Nai

Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương(2003), Cơ học đất, NXB Xây Dựng, Hà Nội
  • Võ Chí Mỹ, Nguyễn Bá Dũng(2004), Xác định quy luật dịch chuyển và đặc tính biến dạng bãi thải phục vụ quy hoạch hoàn thổ đất mỏ, Tuyển tập báo cáo HNKH lần thứ 16, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội
  • Nguyễn Uyên(2004), Cơ sở địa chất cơ học đất và nền móng công trình, NXB Xây Dựng, Hà Nội
Thông tin bài báo

Tiêu đề

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC BÃI THẢI MỎ LỘ THIÊN DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI SINH

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật