XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MỎ SẮT THẠCH KHÊ TỈNH HÀ TĨNH

Số 39 [ Tháng 07- Năm 2012]

GIS là công cụ hiện đại, có ưu điểm vượt trội, khắc phục được những nhược điểm của phương pháp quản lý đữ liệu truyền thống. GIS là công cụ hiệu quả trong quản lý tài nguyên môi trường nói chung và quản lý môi trường mỏ nói riêng. Từ đó, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu vực, đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của công nghiệp mỏ. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi nghiên cứu về phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý môi trường khu vực mỏ sắt Thạch Khê

Bài báo liên quan
Tác giả
Tài liệu tham khảo
  • Bộ Tài Nguyên và Môi Trường(2008), Quyết định 06/07/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia, Hà Nội,
  • Võ Chí Mỹ(2005), Kỹ thuật môi trường, Giáo trình Cao học Trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội
  • Nguyễn Thế Thận(2003), ơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS,
Thông tin bài báo

Tiêu đề

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MỎ SẮT THẠCH KHÊ TỈNH HÀ TĨNH

Tạp chí

Số 39

Chuyên mục

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Từ khóa

Trắc địa - Địa chính - Bản đồ

Bài báo nổi bật