Adjustment of combined Terrestrial and Global Position System (GPS) free networks application of recurrent form

[ Month - Year ]

The article presents method of adjustment of combined Terrestrial and Global Position System (GPS) free networks application of recurrent form. This method is suitable with a larger network when increasing the accuracy of a network by adding more measurement

Authors
Attach Reviewers
  • GS.TSKH.Hoàng Ngọc Hà(2006), Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
  • GS.TSKH.Hoàng Ngọc Hà, TS.Trương Quang Hiếu(1999), Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa, Nhà xuất bản Giao thông vận tải
  • GS.TSKH.Phạm Hoàng Lân(1997), Bài giảng cao học công nghệ GPS, Trường đại học Mỏ-Địa chất
Article information

Title

BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO HỖN HỢP MẶT ĐẤT VÀ GPS ỨNG DỤNG CÔNG THỨC TRUY HỒI

Volumn

Field

Geodetic - Administration - Map

Keyword

Geodetic - Administration - Map

Highlights articles